Privacyverklaring

Beste lezer, ik geef om jouw privacy.
In deze privacyverklaring kom je dan ook perfect te weten welke persoonsgegevens ik van jou verzamel, waarom ik dat doe en wat ik ermee doe.

Deze privacyverklaring werd opgesteld door mezelf: 

Copywriter Myriam Beeckman, Volkershouw 36 in 9230 Westrem.

Verwerkingsdoeleinden

Ik verzamel en verwerk de persoonsgegevens van klanten uitsluitend voor klanten- en orderbeheer. Dit wil zeggen: klantenadministratie, opstellen van offertes en facturen, opvolgen van de solvabiliteit en eventueel het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame.

Onder persoonsgegevens verstaan we: naam, adres en e-mailadres.

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Deze persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (a) toestemming en 6.1. (b) noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In mensentaal wil dit zeggen dat ik jouw persoonsgegevens enerzijds van jou krijg omdat ik die informatie nodig heb om onze overeenkomst te kunnen afwerken en opvolgen. Zoveel is logisch.

Anderzijds krijg ik jouw gegevens ook op basis van jouw uitdrukkelijke toestemming (bv. voor reclame). In dit laatste geval heb je steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Overmaken aan derden

Alleen indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, kunnen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met mij, Myriam Beeckman, verbonden zijn of met enige andere partner van mij.

Ik garandeer dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van jouw persoonsgegevens.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen, onder andere op het gebied van boekhouding.

Jouw rechten

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens.

Jij hebt als klant te allen tijde recht op inzage van jouw persoonsgegevens. Je kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar maken tegen de verwerking van deze gegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien heb je als klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van jouw persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Wil je gebruik maken van de hierboven genoemde rechten, stuur dan gerust een mailtje naar mijn e-mailadres: copywriter@myriambeeckman.com.

Direct marketing

Je hebt altijd het recht je kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van jouw persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht indienen over je privacy?

Je beschikt ook altijd over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel >> commission@privacycommission.be .