Welke voorwaarden zijn van toepassing op onze samenwerking? Hoe verloopt de facturatie? Wat in geval van overmacht? En misschien wel de meest gestelde vraag: hoe zit dat eigenlijk met de auteursrechten?

Een vlotte en correcte samenwerking? Natuurlijk!

Ook ik heb er alle baat bij dat onze samenwerking vlot en correct verloopt. Daarom vertrouw ik op de formidabele diensten van Creative Shelter voor al mijn uitvoerende opdrachten.

Dit Gentse bedrijf ondersteunt creatieve freelancers zoals ik in onze facturatie én een correcte overdracht van onze auteursrechten. Omdat zoiets nogal specifieke kennis vereist die ik eerlijk gezegd niet heb.

Dusss! Concreet, wat wil dit nu zeggen?

Dat je voor al mijn copywritingdiensten een factuur krijgt via het platform van Creative Shelter.
En dat je verder op je beide oren mag slapen.

Hieronder vind je de wettelijke omkadering van onze samenwerking. Lees gerust nog eens na!

Zo kan het ook…

Volg je één van mijn opleidingen? Of mocht je om de een of andere reden toch geen zin hebben om via Creative Shelter te werken, dan gelden de Algemene Voorwaarden van mezelf. Hieronder lees je alle artikels.

Artikel 1 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor freelance Copywriter Myriam Beeckman, Volkershouw 36 in 9230 Westrem met ondernemingsnummer BE 0699.509.560. Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op die van de opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen. In dat geval ondertekenen de opdrachtgever en de freelancer een schriftelijke bevestiging.

De opdrachtgever wordt vanaf nu in deze voorwaarden als ‘jij’, ‘je’ of ‘jou’ genoemd.

Freelance Copywriter Myriam Beeckman staat vanaf nu gelijk aan ‘ik’, ‘mij’ of ‘me’.

Artikel 2 – Kwaliteitsgarantie

Ik verbind er mij toe om professionele teksten en diensten af te leveren. Ik werk gericht, nauwkeurig en kwaliteitsvol. Mijn werk is gegarandeerd authentiek en origineel.

Artikel 3 – Opdrachtgever

Ik beschouw jou als mijn opdrachtgever. Dat wil zeggen: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die als opdrachtgever wordt vermeld in de offerte, onder vermelding van jouw naam, adres en eventueel ondernemingsnummer.

Artikel 4 – Vertrouwelijkheid

Ik verplicht er mij toe vertrouwelijke informatie geheim te houden tegenover derden. Hiermee bedoel ik: jouw identiteit en alle vertrouwelijke gegevens waarvan ik tijdens de uitvoering van het werk kennis heb genomen.

Als jij daarvoor je uitdrukkelijke toestemming geeft, mag ik jouw identiteit, eventuele recensies en een link naar jouw website bekend maken op mijn website en sociale mediakanalen.

Artikel 5 – Offerte

Een eerste kennismakingsgesprek is geheel vrijblijvend en uiteraard gratis. Hierna stel ik een nauwkeurige offerte op die 30 dagen geldig blijft. Ik bezorg jou deze offerte per mail en als jij deze offerte ondertekent, dan wordt de overeenkomst bindend.

Offertes gelden specifiek voor iedere individuele opdracht. Ze zijn niet automatisch van toepassing op andere en/of toekomstige opdrachten. Ik krijg van jou alle informatie die nodig is om de opdracht te kunnen realiseren. De prijsofferte en leveringstermijnen worden op grond van deze informatie verstrekt. Als deze informatie niet volledig is gebleken of als de opdracht nog wordt gewijzigd na de offertebevestiging, kunnen prijsofferte en leveringstermijnen worden herzien.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

Ik ben niet aansprakelijk voor inhoudelijke fouten als jij onjuiste en/of onvolledige informatie of bronmateriaal hebt bezorgd.

Ik ben niet aansprakelijk voor onjuistheden en/of onvolledigheden die jij niet hebt opgemerkt en/of hebt gemeld vóór de afgesproken correctieronde (zie artikel 7).

Ik kan nooit aansprakelijk worden gesteld als het gaat over rechten van intellectuele eigendom op bronmateriaal of gegevens die jij mij hebt verstrekt voor de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 7 – Correctieronde

Je hebt recht op één correctieronde. Die is altijd inbegrepen in mijn service. Daarbij controleer je zorgvuldig mijn geleverde teksten en/of diensten op basis van onze gemaakte afspraken. Je hebt acht dagen de tijd om jouw feedback en verbeteringen per mail naar mij door te sturen. Op basis daarvan pas ik de teksten of diensten aan.

Voor alle extra correcties of herzieningen ná deze correctieronde, reken ik een uurtarief aan van 75,00 euro per uur, exclusief btw.

Artikel 8 – Spoedopdracht

Ik werk per halve of volledige schrijfdag, waarbij ik die tijd exclusief reserveer in mijn agenda voor jouw projecten. Een normale schrijfdag valt in de werkweek, van maandag tot en met vrijdag.

Zit mijn werkweek vol en heb je toch een spoedopdracht? Dan wil ik jouw opdracht op de eerstvolgende vrije zaterdag inplannen. Daarbij geldt een spoedtoeslag van 25 % bovenop het normale tarief, exclusief btw.

Artikel 9 – Wijziging opdracht

Indien je de aard en/of het volume van de opdracht wijzigt ná de offertebevestiging, dan stel ik een nieuwe offerte op met gewijzigde termijnen en tarieven. Ik mag er ook voor kiezen om deze nieuwe opdracht niet uit te voeren. Je bent wel verplicht het reeds uitgevoerde werk en de reeds gemaakte kosten te vergoeden.

Als ik wegens overmacht niet in staat ben de opdracht binnen de voorziene termijn af te werken, dan laat ik jou dat zo snel mogelijk weten en wat dit betekent voor onze overeenkomst. In geval van overmacht kan ik niet aansprakelijk gesteld worden.

Artikel 10 – Verzuim opdrachtgever

Als jij de uitvoering of de levering van het werk vertraagt door verzuim tot zelfs annuleert, dan kan ik de opdracht beëindigen en het volledige bedrag voorzien in de offerte in rekening brengen, onverminderd het recht alle overige kosten, schadevergoeding en interesten te vorderen.

Als jij de opdracht annuleert na de offertebevestiging maar nog voordat ik met de opdracht ben gestart, dan kan ik een bedrag in rekening brengen, namelijk 30 % van het totaalbedrag van de offerte. Afhankelijk van de omstandigheden kunnen wij, jij en ik dus, ook overeenkomen een nieuwe leveringstermijn te bepalen en de offerte aan te passen.

Artikel 11 – Klachten over het eindproduct

Heb je klachten over het eindproduct van mijn geleverde diensten, dan stuur je mij een klachtenmail met een gedetailleerde motivering en eventuele bewijsvoering. Je stuurt deze mail binnen de vijf werkdagen vanaf de leveringsdatum.

Na deze vijf werkdagen ga ik ervan uit dat je mijn geleverde werk aanvaardt en goedkeurt. Je blijft sowieso verplicht om de factuur voor dit eindproduct te betalen. Klachten zijn slechts mogelijk voor zover je het eindproduct niet in gebruik hebt genomen, hebt bewerkt of verwerkt, of er op enige andere wijze hebt over beschikt.

Artikel 12 – Facturen

Als ik jou het eindproduct van mijn geleverde diensten bezorg, dan stuur ik jou kort daarna de factuur per mail. Als je de termijnvoorwaarde van de correctieronde (zie artikel 7) niet hebt nageleefd, dan kan ik het volledige bedrag factureren alvorens de correctieronde plaatsvindt. Voor opdrachten die lopen over meer dan dertig dagen, kan ik een maandelijkse factuur opmaken voor de geleverde prestaties. Levering van onderdelen van een samengestelde opdracht, kan ik afzonderlijk factureren.

Elke factuur wordt als aanvaard beschouwd, tenzij je de factuur binnen een termijn van acht dagen na verzending met een aangetekende brief betwist.

Artikel 13 – Betaling binnen 30 dagen

Facturen dien je te betalen binnen de 30 dagen na factuurdatum.

Artikel 14 – Schadevergoeding en verwijlintresten

Als je een factuur niet binnen de 30 dagen betaalt, dan stuur ik jou een herinneringsmail met een nieuwe uiterlijke betaaldatum. Als je na deze mail laattijdig of nog niet betaalt, dien je een forfaitaire schadevergoeding te betalen, namelijk 10 % van het factuurbedrag, met een minimum van 25,00 euro.

Daarnaast worden op het factuurbedrag verwijlintresten aangerekend a rato van 1 % per maand. Dit alles zonder ingebrekestelling, en ongerekend gerechtelijke intresten en kosten.

Artikel 15 – Eigendomsrechten

Ik behoud de eigendom van alle opgeleverde teksten tot je de factuur volledig hebt betaald.

Na betaling draag ik de integrale en onvoorwaardelijke intellectuele rechten op het eindproduct over aan jou. Je bent me geen extra vergoeding verschuldigd bij hergebruik, ook niet bij hergebruik door derden.

Artikel 16 – Rechtbank van Gent

De overeenkomst in al haar onderdelen valt onder het Belgische Recht. Alle betwistingen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Gent.

Friends?